Publikacje naukowe

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych prowadzi badania naukowe głównie w  dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (ang. engineering and technology), w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (ang. environmental engineering, mining and energy).

 • W ostatnim roku kalendarzowym (2023):
  • opublikowaliśmy 51 artykułów naukowych
  • zdobyliśmy łącznie 5080 punktów Ministra Nauki
  • sumaryczny wskaźnik cytowań naszych publikacji wynosi IF ≥ 142,0 dla 29 publikacji z IF
  • napisaliśmy 20 rozdziałów w monografiach naukowych i referatów konferencyjnych
  • byliśmy współautorami 1 wydawnictwa książkowego
 • W roku kalendarzowym 2022:
  • opublikowaliśmy 66 artykułów naukowych
   • zdobyliśmy łącznie 5320 punktów Ministra Nauki
   • sumaryczny wskaźnik cytowań naszych publikacji wynosi IF ≥ 159,3 dla 36 publikacji z IF
  • napisaliśmy 23 rozdziałów w monografiach naukowych i referatów konferencyjnych
  • byliśmy współautorami 2 wydawnictw książkowych

Publikacje naukowe, rozdziały w monografiach oraz wydania książkowe autorstwa pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej są w Systemie Informacji Naukowej (SIN) Politechniki Poznańskiej – LINK