Rekrutacja

Dobry inżynier nie może ograniczać się tylko do nabycia wiedzy i odtwarzania utartych schematów. Musi umieć rozwiązywać problemy oraz identyfikować nowe zagrożenia dla środowiska. Wymaga to kreatywności i sprawnego poruszania się między zagadnieniami z różnych obszarów nauki i techniki. Bez solidnych podstaw zdobytych w czasie zajęć dydaktycznych oraz własnej pracy jest to niemożliwe. Studiowanie na kierunku Inżynierii Środowiska jest bardzo ciekawe, interdyscyplinarne ale wymaga zaangażowania i systematyczności. 

Pożądane cechy kandydata na pierwszy stopień studiów (inżynierskich) obejmują przede wszystkim:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka) 
  • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych
Kandydaci na drugi stopień studiów (magisterskich) powinni wyróżniać się:
  • chęcią poszerzania wiedzy i umiejętności inżynierskich
  • zainteresowaniem zdobyciem jednej z dwóch specjalności, a mianowicie zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby lub zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

Więcej informacji o organizacji studiów i ich programie wraz z wyszczególnieniem przedmiotów zawarto na stronie Organizacja studiów

Czytaj dalej – organizacja studiów

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na kierunek Inżynieria Środowiska na Politechnice Poznańskiej zawarto na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej

Czytaj dalej o rekrutacji na stronie Politechniki Poznańskiej