O kierunku

Czym jest Inżynieria Środowiska?

Inżynieria Środowiska wchodzi w skład dyscypliny „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, mieszczącej się w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania, a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) działania zmierzające do przywrócenia tej równowagi.

Człowiek, korzystając z zasobów naturalnych takich jak powietrze, woda i gleba wywiera wpływ na środowisko. Inżynierowie środowiska działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju dążą do ograniczania negatywnych skutków działalności człowieka przy jednoczesnym zapewnieniu ludziom komfortu życia. Dotyczy to zarówno niewielkiej skali jak nasze mieszkania czy biura, gdzie potrzebujemy wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji, kanalizacji oraz wody jak i terenów całych osiedli i miast, którym trzeba zapewnić dostawy wody, odbiór ścieków i odpadów oraz dostarczanie energii. Poruszana podczas zajęć dydaktycznych tematyka dotyczy realnych i życiowych sytuacji jak zapewnienie w budynkach odpowiedniej temperatury latem i zimą, właściwej jakości powietrza wewnętrznego, odprowadzenia i zagospodarowania wód deszczowych, problematyki emisji zanieczyszczeń ze spalania, efektywności energetycznej budynków jak również technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów.

Inżynieria Środowiska zajmuje się takimi działaniami człowieka w środowisku jak budownictwo, rolnictwo, przemysł. Swoim zakresem obejmuje tak różne zagadnienia jak unieszkodliwianie i odprowadzanie ścieków i odpadów, melioracje, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i klimatyzacja, ochrona powietrza, monitoring i ochrona środowiska (inżynieria ekologiczna), gazownictwo, chłodnictwo, energetyka. W inżynierii środowiska musimy brać pod uwagę wszystkie elementy występujące w cyklu życia zarówno samego człowieka i jego naturalnego środowiska, jak i budynku, maszyny, urządzenia, środków komunikacji i transportu – wszystkie te elementy mają wpływ na komfort życia.

Każdy jest innym człowiekiem i każdy ma inne wymagania – ich zaspokojeniem w znacznym stopniu zajmuje się Inżynieria Środowiska. Student tego kierunku jest przygotowany do podejmowania działań projektowych i rozwiązywania problemów eksploatacyjnych, których celem jest jak najlepsze zaspokojenie wszystkich wyżej wymienionych potrzeb z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla środowiska naturalnego.

O kierunku

Kierunek studiów Inżynieria Środowiska realizowany jest w Politechnice Poznańskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i EnergetykiKierunek umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie i wspierania zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego.

Studia prowadzone są w systemie dwustopniowym (pierwszy stopień to studia inżynierskie, drugi – magisterskie), w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, – weekendowym). Absolwenci studiów magisterskich mogą dalej rozwijać się naukowo dzięki niestacjonarnej szkole doktorskiej (studia III-stopnia).

Dla absolwentów dostępne są także studia podyplomowe związane z kierunkiem Inżynieria Środowiska (LINK do dostępnych kierunków studiów podyplomowych).

Kształcimy naszych Studentów w zakresie:

– odnawialnych źródeł energii (OZE) i energooszczędności w budownictwie,
– dostawy i uzdatniania wody, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
– gospodarki wodnej,
– gospodarki odpadami,
– komfortu cieplnego,
– wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa,
– ogrzewnictwa i gazownictwa,
– nowoczesnych metod komputerowych stosowanych w budownictwie, w tym modelowania i zarządzania informacją o budynku (BIM),
– i nie tylko!

Absolwenci Inżynierii Środowiska obierają zróżnicowane ścieżki dalszej kariery zawodowej. Wielu z nich zdobywa uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, pełniąc odpowiedzialne funkcje w zawodzie zaufania publicznego, jakim jest inżynier budownictwa. Absolwenci inżynierii środowiska realizują się zawodowo m.in. jako:
– projektanci sieci i instalacji technicznego wyposażenia budynków – grzewczych, chłodniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gazowych, ochrony przeciwpożarowej, technologicznych i innych,
– inżynierowie lub kierownicy budów instalacji technicznego wyposażenia budynków,
– inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
– doradcy techniczni, menedżerowie produktów urządzeń HVAC (grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), sanitarnych i innych w firmach je produkujących,
– pracownicy laboratoriów analitycznych,
– modelerzy BIM, specjaliści ds. symulacji komputerowych systemów HVAC i komfortu cieplnego,
– asesorzy i analitycy w procesie certyfikacji energetycznej budynków (BREEAM, LEED itd.),
– audytorzy energetyczni,
– zarządcy infrastruktury technicznej sieci cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, a także zakładów produkcyjnych i budynków mieszkalnych, usługowych i innych,
– i wiele innych!

Potwierdzona jakość kształcenia

Kierunek Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej posiada certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) – europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label (European Accredited Engineer), który potwierdza najwyższą jakość kształcenia.

EUR-ACE Bachelor (pobierz certyfikat dla studiów pierwszego stopnia)

EUR-ACE Master (pobierz certyfikat dla studiów drugiego stopnia)

Więcej o kierunku Inżynieria Środowiska dowiesz się także z naszych mediów społecznościowych:
– facebook: Inżynieria Środowiska Politechnika Poznańska
– instagram: inzynieria_srodowiska
– linkedIn: Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PP


Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego kierunek Inżynieria Środowiska oczami naszych Studentów i Absolwentów.