Organizacja studiów

Studia prowadzone są w systemie dwustopniowym, w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, – weekendowym) i dzielą się na:

  • studia inżynierskie I-stopnia (trwające w trybie stacjonarnym 3,5 roku, tj. 7 semestrów, a w trybie niestacjonarnym 4,5 roku, tj. 9 semestrów). Absolwenci tych studiów po obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera,
  • studia magisterskie II-stopnia (trwające w trybie stacjonarnym 1,5 roku, tj. 3 semestry, a w trybie niestacjonarnym 2 lata, tj. 4 semestry). Ukończenie tych studiów i obrona pracy dyplomowej pozwala uzyskać absolwentom tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Absolwenci studiów magisterskich mogą dalej rozwijać zainteresowania naukowe jako słuchacze Szkoły Doktorskiej (studia III-stopnia). Po ukończeniu Szkoły i obronie pracy doktorskiej uzyskują stopień naukowy doktora nauk technicznych.

Zdobyta w trakcie studiów inżynierskich (I-stopnia) wiedza pozwala zapoznać się ze specyfiką poszczególnych zagadnień obejmowanych przez Inżynierię Środowiska, aby następnie na studiach magisterskich (II-stopnia) pogłębić wiedzę w zakresie jednej z dwóch dostępnych specjalności:

  • zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby, koncentrująca się wokół zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  oraz zagospodarowania odpadów, gdzie dowiesz się m.in. jak uzdatniać wodę pitną, jak unieszkodliwiać szkodliwe związki w ściekach i odpadach, co to są związki refrakcyjne, nitryfikacja, defostatacja i osad czynny (LINK do strony internetowej Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki),
  • zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza, obejmująca zagadnienia związane z komfortem cieplnym – ogrzewaniem, chłodzeniem i wentylacją, gdzie dowiesz się m.in. jak płacić mniej za ogrzewanie, jak odzyskać ciepło ze zużytego powietrza wentylacyjnego, co to jest pompa ciepła, rekuperator, chiller, kolektory słoneczne, rozszerzalność cieplna i egzergia.

Plan studiów z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów objętych planem studiów na kierunku inżynieria środowiska, przypisanych im form kształcenia (wykład, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe), godzin zajęć i liczby punktów ECTS (europejski system transferu i akumulacji punktów, z ang. European Credit Transfer and Accumulation System), zawarto w planach studiów, dostępnych na stronie www Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

LINK do planów studiów na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Szczegółowy opis poszczególnych przedmiotów objętych planem studiów wraz z przewidzianą liczbą godzin zajęciowych, wymaganiami wstępnymi, celami i przewidywanymi efektami kształcenia, są dostępne w kartach opisu poszczególnych przedmiotów – sylabusach, kartach ECTS.

LINK do kart ECTS na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej

Program studiów, zakresy merytoryczne poszczególnych przedmiotów oraz ich karty ECTS są regularnie aktualizowane.