Sukces w konkursie MSCA Doctoral Networks

Efektywna gospodarka odpadami i odpowiednie zaopatrzenie w energię odnawialną są obecnie niezbędne w celu budowania gospodarki cyrkularnej. Fermentacja beztlenowa może sprostać obu wyzwaniom jednocześnie i jest powszechnie stosowana do odzyskiwania energii odnawialnej w postaci biogazu z odpadów organicznych. Celem projektu LeAD jest stworzenie sieci badawczej 14 doktorantów z Polski, Danii, Belgii, Francji, Irlandii, Włoch, Niemiec i Turcji, która poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej powiązań syntroficznych i redundancji funkcjonalnej mikroorganizmów, opracuje bardziej odporne i stabilne systemy fermentacji beztlenowej, poprawiając w ten sposób zasoby odzyskiwanie ze źródeł odpadowych. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Galway w Irlandii. Dwa z czternastu doktoratów będą prowadzone na Politechnice Poznańskiej wspólnie przez prof. Piotra Oleśkowicza-Popiela i dr inż. Mateusza Łężyka z Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

prof. dr hab. inż.Piotr Oleśkowicz-Popiel
dr inż. Mateusz Łężyk

informacja pochodzi ze strony internetowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, https://isie.put.poznan.pl/artykul/sukces-w-konkursie-msca-doctoral-networks