prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Edward Szczechowiak SIN

E-mail: edward.szczechowiak@put.poznan.pl

Pokój i konsultacje: LINK (mapa kampusu)

 

Informacje ogólne

Prof. Edward Szczechowiak prowadzi działalność naukowo-badawczą w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. 

Do zainteresowań naukowych i wdrożeniowych należą problemy przepływu ciepła i wilgoci w urządzeniach i systemach ogrzewczych i klimatyzacyjnych oraz klimatyzowanych obiektach., dynamika procesów cieplnych w ogrzewaniu i klimatyzacji, problemy sprawności użytkowej systemów ogrzewczych i klimatyzacyjnych, właściwości wilgotnościowe niektórych materiałów, zaawansowane technologie energooszczędne w klimatyzacji i technicznym wyposażeniu budynków, teoria wymienników z wypełnieniem, komfort klimatyczny a projektowanie architektoniczne, projektowanie energooszczędnych układów klimatyzacyjnych, sufity chłodzące w klimatyzacji, klimatyzacja pomieszczeń czystych, klimatyzacja dużych obiektów bankowych, hotelowych i biurowych, pompy ciepła w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych, strategie zaopatrzenia miast w ciepło, budownictwo energooszczędne i pasywne.

Nauczyciel akademicki w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej (od 1973 r.).

Wykształcenie

 • prof. nauk technicznych (1996)

 • mgr inż. inżynieria sanitarna (1972)

 • dr nauk technicznych (1979)

 • dr hab. nauk technicznych (1986)

Członek Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich (w kadencji 1996-2002), Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminu (1999-2016), Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów (1999-2020) – członek, Uczelniana Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich w PP (1996-2005) – członek, Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich (2002-2022), Przewodniczący 2 Senackich Komisji Doraźnych ds. Wydziału Architektury (2000) i Instytutu Matematyki (2002), Członek Komisji Profesorskiej na Wydziale BiIŚ (1996-2020), od 2016 przewodniczący tej Komisji oraz wielu komisji w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i o tytuł profesora.

Charakterystyka dorobku naukowego

W łącznej liczbie 290 prac publikowanych znajduje się 13 książek (jako współautor), 1 monografia indywidualna, 122 artykułów w czasopismach, 141 referatów publikowanych, ponad 65 wdrożonych projektów i prac technologicznych, 155 ekspertyz i opinii. Wykłady z przedmiotów – klimatyzacja i chłodnictwo, systemy klimatyzacyjne, wentylacyjne i chłodnicze, klimatyzacja pomieszczeń czystych, budownictwo energooszczędne, seminaria, prace dyplomowe. Jest promotorem 13 zakończonych rozpraw doktorskich i ca. 158 mgr i inż., 30 recenzji prac doktorskich, 16 recenzji habilitacji, 14 prof. oraz 60 innych.

Kształcenie kadry

 • promotor 13 zakończonych rozpraw doktorskich
 • promotor 158 prac magisterskich
 • recenzent 30 prac doktorskich
 • recenzent 16 postępowań habilitacyjnych
 • recenzent 14 postępowań profesorskich

Działalność organizacyjna

 • Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego PP (1987-90)
 • Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PP (1990-96)
 • Kierownik Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza (1987 – 2019)
 • Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska (1996 – 2019)
 • Członek senatu Politechniki Poznańskiej w latach 1990-2016

Doradca w Ministerstwie Infrastruktury – budownictwo energooszczędne, planowanie przestrzenne, charakterystyka energetyczna budynków, współautor rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (2008); tłumaczenie części z języka niemieckiego oraz weryfikacja merytoryczna i redakcyjna książki Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik (Kompendium Ogrzewnictwa i Klimatyzacji). Wyd. polskie OMNI SCALA Wrocław 2008 (2162 stron);

Projekty, granty i staże naukowe

Dwa staże w Szwecji i Danii, tj. w laboratorium badawczo-rozwojowym Firmy Szwedzkiej Svenska Fläktfabriken w Jönköping (4 miesiące) w roku 1973 oraz w laboratorium Firmy Duńskiej Danfoss w Nordborg (1 miesiąc) w roku 1977.

Już jako dr hab. odbył staże w uczelniach zagranicznych:

 • staż naukowy w Politechnice w Pradze (1988 – 2 tygodnie),

 • staż naukowy w Politechnice w Brnie (1989 – 2 tygodnie),

 • staż naukowy w Uniwersytecie w Lund  Szwecja (1989 – 2 tygodnie),

 • staż naukowo-dydaktyczny w Fachhochschule Lippe – Detmold RFN (1993 – 4 tygodnie).

Ponadto w latach 1986-1999 odbył szereg krótszych wyjazdów zagranicznych (do tygodnia), które dotyczyły współpracy naukowej, dydaktycznej lub wygłoszenia wykładów. Były to następujące uczelnie: Uniwersytet Techniczny w Berlinie (1988), Stroitielnyj Institut w Charkowie (1989), Uniwersytet Artois – Lille – Bethune (Francja – 1990-1993 kilkukrotnie w ramach programu Tempus), TU Cottbus (RFN) (kilkukrotnie jako dziekan w ramach współpracy między wydziałami w latach 1991-1994), FH Schweinfurt-Würzburg – RFN (1995), TU Delft – Holandia oraz AU Wageningen – Holandia (1995), IH Odense – Dania (1999).

Nagrody i wyróżnienia (wybrane)

 • 2 nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2012), 
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), 
 • Złoty Krzyż Zasługi (1996), 
 • Medal 100-lecia Niepodległości (2019), 
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997).
 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Energetyki” (2014), 
 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Budownictwa” (2008), 
 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,  Honorowa Odznaka Miasta Poznania (1982), 
 • Złota Odznaka PZITS (1995), 
 • Srebrna Odznaka NOT (1998), 
 • Medal za Zasługi dla Politechniki Poznańskiej (1999), 
 • Wielki Złoty Medal MTP (2004).

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • Doradca w Ministerstwie Infrastruktury – budownictwo energooszczędne, planowanie przestrzenne, charakterystyka energetyczna budynków, współautor rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (2008);
 • Tłumaczenie części z języka niemieckiego oraz weryfikacja merytoryczna i redakcyjna książki Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik (Kompendium Ogrzewnictwa i Klimatyzacji). Wyd. polskie OMNI SCALA Wrocław 2008 (2162 stron);
 • Przewodniczący Sądu Konkursowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich – INSTALACJA – MTP (od 1999);
 • V-ce przewodniczący POLEKO – MTP Poznań (od 1996); 
 • Członek BUDMA – MTP Poznań (od 1997);
 • Doradca Prezydenta Miasta Poznania w zakresie infrastruktury miejskiej (ciepłownictwo, wodociągi i kanalizacja) – od 2002, w tym coroczne opiniowanie zmian taryf wody i ścieków), opiniowanie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i ich nowelizację (wielokrotnie).
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – Przew. Komisji Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń – 2003-2015, nadal członek komisji;
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – Przew. Komisji Egzaminacyjnej ds. Uprawnień Budowlanych, specjalność: IS – od 2005;
 • Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – 2011-2023; Członek Sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji KILiW PAN (od 1985), przewodniczący tej Sekcji – (2008 – 2023), Komisja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego o/PAN Poznań (członek od 1991);
 • Członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania (1990-1996);
 • Komisja Nauk Mechanicznych i Budowlanych o/PAN Poznań (członek od 1997-2008);
 • Udział w pracach Sekcji Inżynierii Cieplnej i Wodnej Budownictwa (T07G) w Zespole Mechaniki Budownictwa i Architektury (T 7) – KBN w Warszawie – członek od 1994 do 2002 roku w kilku konkursach;
 • Czasopismo Ogrzewnictwo Praktyczne a później Ogrzewnictwo i Klimatyzacja – założyciel i redaktor naczelny (1995-2002) – fachowe czasopismo naukowo-techniczne ogólnopolskie;
 • Europäische Union der Ingenieure und Architekten, Internatonale Kooperation EUROPLAN ENGINEERING – Monachium, Rosenheim (członek i ekspert od 1993-1999);
 • XLIII i XLIV Konferencja Naukowa KILiW PAN (z-ca przew. Komitetu Organizacyjnego) Krynica 1997, 1998;
 • Sympozja Naukowe Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji KILiW PAN (członek Komitetu Naukowego – wielokrotnie);
 • Krajowa cykliczna Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Postęp Techniczny w Ciepłownictwie – PZITS o/Poznań (przewodniczący, sekretarz naukowy i redaktor wydania materiałów) Poznań – 1985, 1987, 1989, 1993, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004; KAUT – Zespół Oceniający dla kierunku Inżynieria Środowiska (2004);
 • Członek ROTARY CLUB Szamotuły (od 2002) – działalność charytatywna i wspomaganie finansowe młodzieży uzdolnionej muzycznie i sportowo.
 • Opracowanie wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie wymaganych parametrów budynków niemal zero-energetycznych – dla przygotowania nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przez ministerstwo ds. budownictwa (2012-2013)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie (2010-2017)
 • Przewodniczący Rady Programowej czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (od 2009 – nadal).
 • Członek Rady Nadzorczej PEC S.A. Poznań – 1 kadencja (1997-99), sekretarz i z-ca przew. Rady Nadzorczej INSTAL- Poznań S.A. – 2 kadencje (1998 – 2002).
 • Członek Kapituły Wielkiego Złotego Medalu MTP – 2004.
 • Komisja nagród z zakresu ochrony środowiska przy Wojewodzie Poznańskim (1995).
 • Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – organ doradczy Zarządu Województwa Wielkopolskiego – członek od 05.2000-2002.
 • Członek Komisji Dwustronnej Miasto Poznań – VEOLIA Polska ds. kontroli zapisów umowy prywatyzacyjnej PEC Poznań SA (2003 – 2016).
 • Działalność projektowa i ekspercka, opiniowanie projektów obiektów (m.in.) PFC Poznań, Stary Browar Poznań, DELTA Poznań, ANDERSJA Poznań, ZŁOTE TARASY Warszawa, projekty planów energetycznych miast: Poznań, Płock, Bydgoszcz, Inowrocław, Czarnków, projektowanie obiektów (m.in.) Wydziału Architektury i Inżynierii Zarządzania w standardzie budynku niemal zero-energetycznego (wspólnie z prof. Arch. Sławomirem Rosolskim (2017-2019).