mgr inż. Marianna Piosik

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Marianna Piosik SIN

E-mail: marianna.piosik@put.poznan.pl

Pokój: 315B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

Informacje Ogólne

Mgr inż. Marianna Piosik (ur. 1997r.) jest zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej.

Zainteresowania naukowe obejmują analizę poziomów stężeń mikrozanieczyszczeń w środowisku wodnym i glebowym oraz badanie źródeł emisji tych zanieczyszczeń (ścieki komunalne, odpady rolnicze), opracowywanie nowoczesnych metod przygotowania próbek (SPE, LLE, QuECHERS) oraz analizy ilościowe przy użyciu HPLC-MS/MS (wysokosprawna chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas).

WYKSZTAŁCENIE

 • 2022 – Rozpoczęcie studiów doktoranckich
  Politechnika Poznańska
  Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki
  Kierunek: Inżynieria Środowiska (dziennie)
  Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ rolnictwa na obecność estrogenów w środowisku wodnym i glebowym – oznaczanie i usuwanie
 • 2020 – 2021 – studia magisterskie
  kierunek: inżynieria środowiska
  specjalizacja: zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska
  Tytuł pracy magisterskiej: „Ocena jakości wód podziemnych okolic Chludowa”
 • 2016 – 2020 – studia inżynierskie
  kierunek: inżynieria środowiska
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
  Tytuł pracy inżynierskiej: „Projekt koncepcyjny systemu podczyszczania ścieków z przemysłu kosmetycznego”

zatrudnienie
 • od 2023 – Asystent; Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych; Politechnika Poznańska
 
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie:

 • Chemia Wody i Ścieków – ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, studia II stopnia (stacjonarnie i niestacjonarnie) na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Gospodarka Wodna z Meteorologią– ćwiczenia laboratoryjne, studia I stopnia (stacjonarnie) na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Systemy Uzdatniania Wody – ćwiczenia audytoryjne, projektowe i laboratoryjne, studia II stopnia (niestacjonarne) na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Projektowanie Uniwersalne II – ćwiczenia laboratoryjne, studia II stopnia (niestacjonarne) na kierunku Inżynieria Środowiska

Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace 

Dorobek naukowy obejmuje artykuły w czasopismach punktowanych o zasięgu międzynarodowym i krajowe oraz wystąpienia konferencyjne dotyczące problemów obejmujących m.in.:

 • Jakości wody
 • Poziomów stężeń mikrozanieczyszczeń w środowisku
 • Metod oznaczania mikrozanieczyszczeń w środowisku
 • Metod usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków

Zestawienie najważniejszych prac naukowych dostępne w Systemie Informacji Naukowej PP: Marianna Piosik SIN (LINK) 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • 2022 – aktualnie – członek Instytutowego Zespołu ds. Promocji Kierunku studiów Inżynieria Środowiska w Politechnice Poznańskiej

Szkolenia, uprawnienia i licencje
 • Ukończenie szkolenia „Trainings – Module I” w ramach projektu STER
 • Ukończenie kursu w ramach I (30h wykładów) i III (30h wykładów, 15h zajęć praktycznych) modułu projektu „Projektowanie uniwersalne w strategii podnoszenia efektywności kształcenia na Politechnice Poznańskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. (2020-2021)
Projekty, granty, staże naukowe

 • Staż naukowy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (luty/marzec 2023) w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki
 • Staż naukowy na Universitaet Bielefeld (wrzesień 2023) Fakultät für Chemie Organische und Bioorganische Chemie