mgr inż. Aleksandra Gęsicka

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Aleksandra Gęsicka SIN

E-mail: aleksandra.gesicka@doctorate.put.poznan.pl

Pokój: 301B, budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Informacje ogólne

Mgr inż. Aleksandra Gęsicka (ur. 1996r.) realizuje pracę doktorską w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej.
Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia biotechnologii przemysłowej i środowiskowej w szczególności rozwój produkcji wartościowych bioproduktów ze źródeł odpadowych. Pracę naukową obejmują badania nad wykorzystaniem pojedynczych szczepów i mieszanych kultur bakterii w procesach biologicznego przetwarzania metanu do biopolimerów i innych związków oraz rozwój technologii bioprocesowych poprzez optymalizację sytemu hodowli (hodowle bioreaktorowe), analizę metabolitów zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych (GC, HPLC) oraz badanie składu mikrobiomu (NGS).

Wykształcenie
 • 2020 – aktualnie – studia doktoranckie
  w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Politechnika Poznańska
  Tytuł pracy doktorskiej: „Przetwarzanie metanu do wybranych polihydroksyalkanianów z użyciem mikroorganizmów metanotroficznych
 • 2019 – 2020 – studia magisterskie
  kierunek: biotechnologia
  specjalizacja: biotechnologia przemysłowa
  Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Tytuł pracy magisterskiej: „Proces jednoczesnej hydrolizy i fermentacji z wykorzystaniem nowego preparatu amylolitycznego”
 • 2015 – 2019 – studia inżynierskie
  kierunek: biotechnologia
  Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Tytuł pracy inżynierskiej: „Prognozowanie wpływu nawozu organicznego na liczebność grzybów z rodzaju Fusarium i Alternaria w glebie”
Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace

Dorobek naukowy obejmuje artykuły w czasopismach punktowanych o zasięgu międzynarodowym oraz wystąpienia konferencyjne dotyczące problemów obejmujących m.in.:

 • Biokonwersja metanu
 • Fermentacja z użyciem mieszanych kultur bakterii
 • Produkcja biopolimerów; polihydroksyalkanianów (PHA)

Najważniejsze prace naukowe:

 • Gęsicka, A., Gutowska, N., Palaniappan, S., Oleskowicz-Popiel, P., Łężyk, M. Enrichment of mixed methanotrophic cultures producing polyhydroxyalkanoates (PHAs) from various environmental sources. Science of The Total Environment 912, 168844 (2024)
 • Gęsicka, A., Oleskowicz-Popiel, P. & Łężyk, M. Recent trends in methane to bioproduct conversion by methanotrophs. Biotechnology Advances 53, 107861 (2021)

Szczegółowy wykaz dorobku naukowego dostępny w SIN: Aleksandra Gęsicka SIN

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
 • 2023 – aktualnie – Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki członek Instytutowego Zespołu ds. Promocji Kierunku studiów Inżynieria Środowiska w Politechnice Poznańskiej
Projekty, granty i staże naukowe
 • 2020 – 08.2023 – Sonata 15 (NCN) – wykonawca projektu: Produkcja kopolimerów PHA przy użyciu mikrobiomu w fermentacji gazowej metanu, nr UMO-2019/35/D/ST8/03530, (PI: dr inż. Mateusz Łężyk)
 • 09-12.2023 – staż naukowy na Univeristy of Alberta, Department of Chemical and Materials Engineering, Kanada, finansowany w ramach programu INPUTDoc STER “Mobility”
  Analiza omiczna (transkryptomika i metabolomika) procesów fermentacji metanolu i metanu przez szczepy bakterii metanotroficznych (opiekun naukowy, prof. Dominic Sauvageau)
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2022 – Best Poster Award, 11th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industry 26-28 Października 2022, Gdańsk