dr hab. inż. Małgorzata Basińska, prof. PP

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Małgorzata Basińska SIN

E-mail: malgorzata.basinska@put.poznan.pl

Pokój: Domek pasywny, zlokalizowany przy ulicy Berdychowo, na przeciwko H21-21 – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

ZATRUDNIENIE I WYKSZTAŁCENIE
 • 2020 – Profesor uczelni, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Zakład Ogrzewnictwa, klimatyzacji i ochrony powietrza
 • 2018 – 2020 – Adiunkt, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • 2012 – 2018 – Starszy wykładowca, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Metodyka określania efektywności energetycznej budynków w zakresie kształtowania komfortu cieplnego w warunkach niepewności ekonomicznej i użytkowej” 
 • 2000 – 2012 – Adiunkt, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • 1991 – 2000 – Asystent, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska. Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zużycie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków” 
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zajęcia prowadziłam i prowadzę na kierunku Inżynieria Środowiska oraz do roku akademickiego 2021/22 na kierunku Budownictwo zrównoważone (zajęcia w j. angielskim).

Realizowana tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z ogrzewnictwem, systemami grzewczymi (zajęcia projektowe i ćwiczenia) oraz fizyką budowli (wykłady) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

W ramach moich obowiązków dydaktycznych prowadziłam seminaria dyplomowe na studiach niestacjonarnych I°.

Jestem promotorem prac dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz byłam promotorem prac podyplomowych dotyczących budownictwa energooszczędnego.

CHARAKTERYSTYKA DOROBKU NAUKOWEGO i najważniejsze prace

Dorobek naukowy dotyczy następujących obszarów dziedziny Inżynieria Środowiska: ogrzewnictwo i fizyka budowli, zmienność podstawowych parametrów i procesów klimatycznych, fizyczna i mikrobiologiczna jakość powietrza, ocena energetyczna budynków, budownictwo niskoenergetyczne i pasywne, analizy wielokryterialne

działalność organizacyjna 
 • Członek grupy problemowej Jakość środowiska wewnętrznego w Sekcji CiK KILiW PAN w kadencji 2020-2023
 • Członek zespołu problemowego Fizyki budowli KILiW PAN w kadencji 2020-2023
 • Członek Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w kadencji 2020-2024
 • Członek Kolegium Elektorów – kadencja 2008-2016
 • Członek komisji rekrutacyjnej Szkoły doktorskiej PP, 2020/21 oraz 2019/20
 • Członek Rady Wydziału od 2008 roku
 • Członek Rady dyscypliny od 2020 roku
 • Sekretarz Komisji doraźnej ds. oceny spełnienia warunków wymaganych przy zatrudnieniu na stanowisko profesora uczelni (od 15.10. 2019 do 31.08.2020r.)
 • Przewodnicząca zespołów powołanych przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dla przeprowadzenia niektórych czynności związanych z przewodami doktorskim oraz członek komisji doktorskich
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia – kadencja 2008-2012
 • Członek Instytutowej komisji ds. kształcenia od roku 2021
 • Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej na kierunek Inżynieria Środowiska
 • Opieka naukowa nad dr. Maksimem Rutkouskim podczas pobytu w Instytucie IŚiIB PP w okresie od 28.02.2021 do 30.07.2021 roku
 • Opieka naukowa nad dr. inż. Dobrosławą Kaczorek podczas stażu naukowego w Instytucie IŚiIB PP w okresie od 15.10.2022 do 28.02.2023 roku
 • Współautor wniosku KAUT przygotowywanego pod kierunkiem dr hab. inż. Aliny Pruss, prof. PP
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • List gratulacyjny Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dla wyróżniającego się nauczyciela akademickiego
 • Nagrody Rektora PP za działalność naukową
ZAINTERESOWANIA

Turystyka, ogrodnictwo, rękodzieło