prof. dr hab. inż. Halina Koczyk

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Halina Koczyk SIN

E-mail: halina.koczyk@put.poznan.pl

Pokój: 216B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

Informacje Ogólne

Prof. Halina Koczyk prowadzi działalność naukowo-badawczą w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Specjalizuje się w fizyce budowli i ogrzewnictwie. W latach 1971-1973 pracowała w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu. 1 lutego 1973

podjęła pracę na Politechnice Poznańskiej w Instytucie Inżynierii Środowiska w Zakładzie Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza i nadal ją kontynuuje. Pracowała kolejno na stanowiskach: starszy asystent, adiunkt, docent kontraktowy, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny, profesor. Aktualnie pracuje jako profesor na podstawie umowy o pracę.

W latach 1991 – 1993 oraz 2008 – 2017 była zastępcą Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska.

W latach 1993 – 1996 była prodziekanem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a w latach 1996 – 2002 Dziekanem tego Wydziału.

Główne zainteresowania badawcze to:

 • Modelowanie procesów wymiany ciepła w systemach do utrzymania klimatu w budynkach’
 • Racjonalizacja użytkowania energii w budownictwie
 • Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków
 • Technologie energooszczędne w technicznym wyposażeniu budynków
 • Strategie zaopatrzenia miast w ciepło
 • Prognozowanie zapotrzebowania na moc cieplną zasobów budowlanych w zależności od wieku i wariantu termomodernizacji.
WYKSZTAŁCENIE
 • 2001-05-09 – Profesor nauk technicznych
 • 1990-11-16 – Doktor habilitowany Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa Lądowego, rozprawa habilitacyjna „Analiza stanów termicznych budynków na potrzeby ogrzewań energooszczędnych”
 • 1978-12-1978 – Doktor nauk technicznych Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa Lądowego, rozprawa doktorska „Wpływ parametrów akumulacyjnej przegrody grzejnej na rozkład dobowy temperatur w pomieszczeniu”
 • 1970-11-29 Mgr inż.
  Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa Lądowego, kierunek studiów: Inżynieria Komunalna, specjalność: urządzenia sanitarne.
 
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie:

 • „Ogrzewnictwo” wykład (30h), kierunek: Inżynieria środowiska, studia Io, sem. 4
 • „Systemy grzewcze” wykład (30h), kierunek: Inżynieria środowiska, studia IIo, sem. 1
 • „Systemy grzewcze” wykład (15h), kierunek: Inżynieria środowiska, studia IIo, sem. 2
 • „Techniczne Wyposażenie Budynków” wykład (24h) kierunek: Budownictwo, studia Io, sem. 4
 • „Seminarium dyplomowe ćwiczenia (15h), kierunek: Inżynieria środowiska, studia IIo, sem. 3

Wcześniej:

 • Ogrzewnictwo i Wentylacja (studia stacjonarne I i IIo)
 • Instalacje Sanitarne (studia stacjonarne I i IIo)
 • Fizyka budowli (studia stacjonarne I i IIo)
 • Budownictwo energooszczędne  (studia stacjonarne I i IIo)
 • Ochrona cieplna budynków i zapotrzebowanie ciepła  (studia podyplomowe „Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków)
 • Układy grzewcze i ciepłej wody i ich ocena (studia podyplomowe „Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków”)

Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace 

Jest autorką lub współautorka ponad 270 publikacji, w tym 2 monografie i 7 książek i podręczników.

Najważniejsze publikacje:

 1. Bandurski K., Górka A., Koczyk H.: Radiators Adjustment in Multi-Family Residential Buildings – An Analysis Based on Data from Heat Meters. Energies – 2023, vol. 16, iss. 22, s. 7485-1-7485-22
 2. Kaczorek D., Basińska M., Koczyk H.: Hygrothermal behaviour of a room with different occupancy scenarios. Journal of Building Engineering – 2023, vol. 66, s. 105928-1-105928-14
 3. Pawlak F., Koczyk H., Górka G.: 3D numerical model for transient simulations of floor cooling capacity and thermal comfort in a thermally heterogeneous room. Building and Environment – 2023, vol. 245, s. 110903-1-110903-17
 4. Basińska M., Kaczorek D., Koczyk H.: Economic and Energy Analysis of Building Retrofitting Using Internal Insulations. Energies – 2021, vol. 14, no. 9, s. 2446-1-2446-18
 5. Basińska M., Kaczorek D., Koczyk H.: Building Thermo-Modernisation Solution Based on the Multi-Objective Optimisation Method. Energies – 2020, vol. 13, no. 6, s. 1433-1-1433-19
 6. Małek M., Koczyk H.: Influence of environmental conditions on the temperature distribution in a pipe-embedded wall (with a thermally activated element) – analysis of the measurement results. Instal – 2023, nr 10, s. 9-14
 7. Bandurski K., Bandurska H., Kaźmierczak- Grygiel E., Koczyk H.: The Green Structure for Outdoor Places in Dry, Hot Regions and Seasons-Providing Human Thermal Comfort in Sustainable Cities. Energies – 2020, vol. 13, no. 11, s. 2755-1-2755-24
 8. Koczyk H.: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska. W: Fizyka budowli w Polsce : ośrodki naukowe, ich potencjał i osiągnięcia / red. Halina Garbalińska, Dariusz Gawin, Henryk Nowak – Łódź, Polska : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021 – s. 177-197
 9. Basinska M., Koczyk H., Szczechowiak E.: Sensitivity analysis in determining the optimum energy for residential buildings in Polish conditions. // Energy and Buildings 107 (2015) 307–318
 10. Basińska M., Koczyk H.: Assessment of thermomodernization using the global cost method 6th International Building Physics Conference, IBPC 2015 // Energy Procedia 78 (2015) 2040–2045
 11. Bandurski K., Koczyk H.: “IEA EBC Annex 66- Definition and Simulation of Occupant Behavior in Buildings”aktualne metody modelowania zachowania użytkowników budynku, // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 2015 nr 2, s.63-68
 12. Basińska M., Koczyk H.: Analysis of the possibilities to achieve the low energy residential buildings standards. // Technological and economic development of economy. – 2016, Vol. 22 (6), s.830-849. ISSN 2029-4913 DOI 10.3846/20294913.2016.1211563
 13. Koczyk H., Szczechowiak E.: Rozwiązanie problemu wymiany powietrza w budynkach niemal zeroenergetycznych. // Materiały Budowlane. – 2016, 8, s. 86-88 ISSN0137-2971 DOI: 10.15199/33.2016.08.24
 14. Miklas J., Koczyk H.: Analiza efektywności ekonomicznej i energetycznej termomodernizacji budynków szkół Cz. 1 i 2 // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 2017 nr 6, s.227-291, nr 7, s.287-233
 15. Kaczorek D., Koczyk H.: Structural solutions impact on thermal energy efficiency of heating surface at an open space. // Journal of Civil Engineering and Management, 2013, Vol. 19(6) – s. 883-893 ISSN 1392-3730 print, ISSN 1822-3605 online, DOI 10.3846/13923730.2013.840333
 16. Górka A., Szczechowiak E., Koczyk H., Gaczek M.: Patent nr 203348 na wynalazek pt. „Ogrzewanie podłogowe” został udzielony Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 16.04.2009 i wyróżniony brązowym medalem na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2010 oraz przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011r.

Monografie, rozdziały w monografiach, podręczniki i książki 

 1. Kaczorek D., Koczyk H.: Ogrzewanie płaszczyzn na otwartej przestrzeni – modelowanie i analiza eksploatacyjna. ISBN 978-83-7775-324-8 Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 2013 s. 169
 2. Koczyk H., Antoniewicz B.: Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego. Instalacje sanitarne i grzewcze. Pod red. H. KOCZYK. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne., 2004. – 231 s.
 3. BASIŃSKA M., KOCZYK H.: Analysis of thermal behaviour vacuum insulation system in real operational conditions of passive houses. // The 10th International Conference : modern building materials, structures and techniques : selected papers / ed. by P. Vainiûnas, E.K. Zavadskas. May 19-21, 2010 [Vilnius] Lithuania / [organiz.] International Association for Bridge and Structural Engineering, Lithuanian Acad. of Science [ i in. ]. Vol. 1. – Vilnius: TECHNIKA , 2010. – s. 379-385
 4. KOCZYK H. [i in.]: Ogrzewnictwo praktyczne: projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja. / pod red. H. KOCZYK. [Aut.]: H. KOCZYK, ANTONIEWICZ,  M. BASIŃSKA, A. GÓRKA, R. Makowska-Hess. Poznań: SYSTHERM D. Gazińska s.j., 2009. – 524 s
 5. Antoniewicz B., Koczyk H.: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych – porównanie obliczeń i pomiarów. Rozdział w monografii „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2005,
 6. Koczyk H. [i in.]: Kalendarz ogrzewnictwa 2004: Ogrzewnictwo praktyczne: poradnik z terminarzem na rok 2004 / pod red. Haliny Koczyk ; [aut. H. Koczyk, B. Antoniewicz, M. Basińska]. – Poznań : SYSTHERM SERWIS Danuta Gazińska S.J., 2003. – 48 s.
 7. KOCZYK H. [i in.]: Ogrzewnictwo praktyczne: projektowanie, montaż, eksploatacja. / pod red. H. KOCZYK. [Aut.]: H. KOCZYK, ANTONIEWICZ,  M. BASIŃSKA, A. GÓRKA, R. Makowska-Hess. Poznań: SYSTHERM D. Gazińska s.j., 2005. – 479 s
 8. Koczyk H. [i in.]: Ogrzewnictwo dla praktyków pod red. Haliny Koczyk. Aut.: H. Koczyk, B. Antoniewicz, M. Basińska, A. Górka, R. Makowska – Hess. Poznań: SYSTHERM SERWIS S.C, 2002. – 232 s.
 9. Koczyk H. [i in.]. Kalendarz Ogrzewnictwa rok 2002  pod red. H. Koczyk.  H. Koczyk, B. Antoniewicz, M. Basińska, A. Górka, R. Makowska- Hess. Poznań: SYSTHERM  SERWIS   Sp. z o.o. 2001. – 218 s.

Zestawienie najważniejszych prac naukowych dostępne w Systemie Informacji Naukowej PP: Halina Koczyk SIN (LINK) 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
 • Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (1996-1999) oraz WBi IŚ (1999-2002).
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska (1991-1993) i(2008-2017).
 • Prodziekan  na Wydziale Budownictwa, Architektury  i Inżynierii  Środowiska (1993–1996).
 • Przewodniczący Komisji Egzaminów Wstępnych B II (1990r.).
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich (1996-2002).
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Infrastruktury Technicznej (1999-2002).
 • Członek Komisji Senackiej ds. usamodzielnienia finansowego jednostek uczelni (1996-1999).
 • Członek Zespołu Rektorskiego ds. Odznaczeń (1996-2002).
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (1990r.).
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (1994r.).
 • Członek Komisji Kształcenia na WBAiIŚ (1993-2002).
 • Członek Komisji Senackiej ds. Ustaw i Regulaminów (2002 – 2005).
 • Rzeczoznawca w Komisji Weryfikacji Wielkopolskiej Izby Budownictwa (1995-2002).
 • udział w sądach konkursowych Targów Budma jako rzeczoznawca (1996-2002).
 • Członek PZITS (1973-nadal).
 • Członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (2009-nadal).
 • Członek Prezydium Sądu Konkursowego o Złoty Medal MTP Targów Instalacje (1999-nadal)-wiceprzewodniczący.
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej (2005-2015).
 • Członek Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich (2005-2008).
 • Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2007-2008).
 • Członek Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich (2002-2005).
 • Członek Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (1990-1999) i Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1999-2015)
udział w organizacji nauki

·      Członek Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 1991r.).

·      Członek Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN  (od 1994 r.).

·      Członek Rady Naukowej Czasopisma „Ogrzewnictwo Praktyczne” (1995-1999).

·      Członek Rady Programowej Czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja od 2009r.

·      Członek Sekcji T07G Inżynierii Cieplnej i Wodnej Budownictwa Komitetu Badań Naukowych.
(1998-2000).

·      Członek Sekcji T07E Materiałów Budowlanych Komitetu Badań Naukowych (2001 – 03.2004), w tym Przewodnicząca Sekcji jednego Konkursu.

·      Członek Panelu Ekspertów SekcjiT07E Materiałów Budowlanych w MNiI oraz MNiSzW (2005-2007).

·      Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowego Seminarium n-t „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” (VIII, IX, X). Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji „Air Conditioning, Air Protection & District Heating ” (X, XI).

·      Członek Komitetu Naukowego II Konferencji Naukowo-Technicznej „Rynek Energii Cieplnej”, Lublin-Nałęczów 1996r.

·      Członek Komitetu Organizacyjnego XLIII Konferencji Naukowej KILiW PAN „Problemy nakowo-badawcze budownictwa” Krynica 1997.

·      Członek Komitetu Organizacyjnego XLIV Konferencji Naukowej KILiW PAN Krynica 1998r.

·      Przewodniczenie obradom plenarnym i w sesjach na konferencjach i sympozjach (wielokrotnie).

·      Udział w sądach konkursowych Targów Budma jako rzeczoznawca (1996-2002)

·      Członek Rady Naukowej Czasopisma „Ogrzewnictwo i Klimatyzacja” (1999- 2000).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA (WYBRANE)
 • Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki III-go stopnia za pracę doktorską – 1979r.
 • Nagroda JM Rektora PP I st. za rozprawę habilitacyjną oraz dorobek publikacyjny w 1990-1991r.
 • Nagrody JM Rektora PP za osiągnięcia w pracy naukowej (1994,95,96).
 • Nagroda JM Rektora PP zespołowa II st. za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych udokumentowane opracowaniem studialno-prognostycznymi w 1992r.-1993r.
 • Wielokrotne wcześniejsze nagrody Rektora PP za  osiągnięcia w  pracy naukowej i dydaktycznej
  (1974-1989).
 • Nagroda JM Rektora PP I stopnia zespołowa za podręcznik „Podstawy Projektowania cieplnego i termomodernizacji budynków” 2001r.
 • Nagroda JM Rektora PP II stopnia zespołowa za podręcznik oraz cykl publikacji-2005r.
 • Nagroda JM Rektora PP I stopnia zespołowa za podręcznik „Ogrzewnictwo. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja” oraz cykl publikacji-2006r.
 • Nagroda JM Rektora PP I stopnia zespołowa za podręcznik „Ogrzewnictwo. Projektowanie. Montaż.. Certyfikacja energetyczna Eksploatacja”i cykl publikacji-2010r.
 • Wyróżnienia w organizowanych przez SZSP Konkursach na Najlepszego Dydaktyka i Wychowawcę
  (1974 – III m, 1976 – VI m.).
 • Złoty Krzyż Zasługi (Prezydent RP 1998).
 • Medal „80 lat polskiej myśli technicznej” (JMR 1999r.).
 • Wyróżnienie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa za naukowe kierownictwo wyróżnionej pracy doktorskiej pt: „Ścienne grzejniki hypokaustyczne dla budynków o niskim zużyciu energii” wykonanej na WBAiIŚ PP przez dr inż. A. Górkę (maj 2001r.).
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2001 r.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski-Prezydent RP 2007r.
 • Medal Naturae Tutela Res Necessaria Hominum. Pro Regionalisbus et Urbanis Studiis 2009r.
WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM (WYBRANE)
 • 40 ekspertyz i prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce.
 • Kierownik Zespołu Politechniki Poznańskiej w realizacji 4 Programów Zaopatrzenia w Ciepło Miast (Poznań, Inowrocław, Czarnków, Płock).